Secretaris-generaal António Guterres houdt een videoconferentie.
DOOR ANTÓNIO GUTERRES
“De woede van het virus illustreert de dwaasheid van oorlog”


António Guterres is de negende secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die op 1 januari 2017 aantrad.

Onze wereld staat voor een gemeenschappelijke vijand: COVID-19.

Het virus geeft niets om etniciteit of nationaliteit, factie of geloof. Het valt iedereen meedogenloos aan.

Ondertussen woedt er over de hele wereld gewapende conflicten.

De meest kwetsbaren – vrouwen en kinderen, mensen met een handicap, gemarginaliseerden en ontheemden – betalen de hoogste prijs.

Ze lopen ook het grootste risico om verwoestende verliezen te lijden door COVID-19.

Laten we niet vergeten dat gezondheidssystemen in door oorlog geteisterde landen zijn ingestort.

Gezondheidswerkers, die al weinig talrijk zijn, zijn vaak het doelwit geweest.

Vluchtelingen en anderen die door gewelddadige conflicten zijn ontheemd, zijn dubbel kwetsbaar.

De woede van het virus illustreert de dwaasheid van oorlog.

Maak een einde aan de ziekte van oorlog en vecht tegen de ziekte die onze wereld teistert.
Daarom pleit ik vandaag voor een onmiddellijk wereldwijd staakt-het-vuren in alle uithoeken van de wereld.

Het is tijd om gewapende conflicten op te sluiten en ons samen te concentreren op de ware strijd van ons leven.

Tegen strijdende partijen zeg ik:

Trek je terug van vijandelijkheden.

Zet wantrouwen en vijandigheid opzij.

Breng de wapens tot zwijgen; stop de artillerie; beëindig de luchtaanvallen.

Dit is cruciaal …

Om corridors te helpen creëren voor levensreddende hulp.

Om kostbare ramen te openen voor diplomatie.

Om hoop te brengen op plaatsen die het meest kwetsbaar zijn voor COVID-19.

Corridor of Prison with Cells


Laten we ons laten inspireren door coalities en dialoog die langzaam vorm krijgt tussen rivaliserende partijen om gezamenlijke benaderingen van COVID-19 mogelijk te maken. Maar we hebben veel meer nodig.

Maak een einde aan de ziekte van oorlog en vecht tegen de ziekte die onze wereld teistert.

Het begint door overal de gevechten te stoppen. Nu.

Dat is wat onze menselijke familie nodig heeft, nu meer dan ooit.
Aterresntónio Guterres is the ninth Secretary-General of the United Nations, who took office on 1st January 2017.

Our world faces a common enemy: COVID-19.

The virus does not care about ethnicity or nationality, faction or faith. It attacks all, relentlessly.

Meanwhile, armed conflict rages on around the world.

The most vulnerable — women and children, people with disabilities, the marginalized and the displaced — pay the highest price.

They are also at the highest risk of suffering devastating losses from COVID-19.

Let’s not forget that in war-ravaged countries, health systems have collapsed.

Health professionals, already few in number, have often been targeted.

Refugees and others displaced by violent conflict are doubly vulnerable.

The fury of the virus illustrates the folly of war.

End the sickness of war and fight the disease that is ravaging our world.
That is why today, I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world.

It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives.

To warring parties, I say:

Pull back from hostilities.

Put aside mistrust and animosity.

Silence the guns; stop the artillery; end the airstrikes.

This is crucial…

To help create corridors for life-saving aid.

To open precious windows for diplomacy.

To bring hope to places among the most vulnerable to COVID-19.


Let us take inspiration from coalitions and dialogue slowly taking shape among rival parties to enable joint approaches to COVID-19. But we need much more.

End the sickness of war and fight the disease that is ravaging our world.

It starts by stopping the fighting everywhere. Now.

That is what our human family needs, now more than ever.

Share.