1. AVONDKLOK DACHT HET NIET!!!
Grondwet van 2018 Hoofdstuk 1: Grondrechten 14 Artikel 15 16 1.
Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen. 2. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt. 3. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats. 4. Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.
Aa
 

Active Now
Customize Chat
Change Theme
Change Emoji
Search in Conversation
Privacy & Support
Mute Conversation
Ignore Messages
Block
Something’s Wrong
Give feedback and report the conversation
Shared Photos
image-1265927673590430

video-1577800282.mp4

Share.