Steeds meer bewuste mensen in Nederland vragen zich af waarom koningin Beatrix, premier Mark Rutte en Alexander Pechtold (D66) en tegenwoordig ook Diederik Samson naar de Bilderbergconferentie in het Westfields Marriott Hotel te Chantilly (Virginia) zijn gegaan. Hetzelfde geldt voor België, van waaruit Prins Filip en Karel de Gucht (vrijmetselaar en Europees Commissaris voor Handel) de conferentie bijwoonden. Wie vertegenwoordigen zij? Ongetwijfeld zijn daar de grote problemen van de EU en de euro, de (gemanipuleerde) oorlogen in het Midden-Oosten, de dreigende oorlog met Iran, het zogeheten terrorisme, het vluchtelingenvraagstuk en vele andere urgente zaken besproken, maar voor de zoveelste keer krijgt de burger het gevoel dat hij buitenspel stond en staat en dat sommige volksvertegenwoordigers de machtselite dienen in plaats van de burgers die hen kozen voor een uiterst verantwoordelijke post. Logisch dat dit het vertrouwen van de burger schendt en vervreemding bevordert. De vraag is of al diegenen die de jaarlijkse Bilderbergconferentie bijwonen op de hoogte zijn van de achtergronden van de Bilderbergclub. In een tijd waarin de oude partijpolitiek aan het instorten is en iedereen de mond vol heeft van ‘transparantie’, is de geheimzinnigdoenerij van deze Conferentie onhoudbaar.

Foto

Steeds meer bewuste mensen in Nederland vragen zich af waarom koningin Beatrix, premier Mark Rutte en Alexander Pechtold (D66) naar de Bilderbergconferentie in het Westfields Marriott Hotel te Chantilly (Virginia) zijn gegaan.

Deze tijd vraagt primair om samenwerking vanuit respect voor elkaar en al wat leeft, een uitstijgen boven alle ideologieën, populistische ideeën en eigenbelangen. Deze tijd vraagt om een visie op het geheel, een zicht op de diepere werkelijkheid en mogelijke bestemming van het leven. En dat is iets wat de Bilderbergclub aantoonbaar zeker niet nastreeft.


Foto

           Bilderberg bijeenkomst in 2016 in Telfs-Buchen, Oostenrijk.

Een frisse wind: de G500.

Eindelijk begint er onder jongeren een frisse wind te waaien onder de bezielende leiding van Sywert van Lienden, die op Eerste Paasdag 2012 in Buitenhof de G500 lanceerde. Deze groep van 500 jongeren is zich er heel goed van bewust dat de oude manier van politiek bedrijven voorbij is, waarbij het partijprogramma van de ene partij dat van een andere partij bestrijdt of uitsluit en bekvechtende politici op soms beschamende wijze elkaar de loef trachten af te steken en daarbij de voorzitster van de Tweede Kamer als scherm gebruiken. Dit heeft geen enkele levensvatbaarheid meer. Degenen die dit oude model in stand willen houden, houden daarmee tomeloos lijden, ongelijkheid, tweespalt tussen bevolkingsgroepen en talloze frustraties en politieke spanningen in stand.
Een zakenkabinet is ook geen oplossing, want zoals het woord al zegt: het gaat primair om zaken en niet om het herstel van de democratie, niet om het vertrouwen tussen de burgers en de overheid, niet om liefde voor al wat is. Burgers zijn heel goed in staat om allerlei dingen in een dorp, stad, provincie, regio of land te regelen en te organiseren als maar eenmaal de krachten ontmaskerd zijn die de verdeel- en heerspolitiek toepassen.

Op weg naar een dictatuur?

Een Europa waarin de specie van liefde en aandacht voor alle burgers ontbreekt, een Europa dat zich boven de uniciteit van landen stelt en primair monetaire belangen nastreeft, is absoluut gedoemd te mislukken. Het protest van de burgers zal straks alleen maar toenemen. Dit protest door eventuele harde maatregelen trachten te breken of de vrije meningsuiting aan banden trachten te leggen, zal niet lukken. Machthebbers mogen niet vergeten dat een dictatuur nog nimmer heeft standgehouden. En zij die menen dat ze in naam van de democratie op gewelddadige wijze ‘democratie’ in andere landen mogen brengen en daar dictators onttronen die ze lange tijd gesteund hebben of zelfs hebben aangesteld, dienen te beseffen dat ze evenzeer schuldig zijn aan het schenden van de mensenrechten als die dictators zelf.

Overal neemt de repressie toe. Door het nieuwe beleid van Poetin in Rusland krijgen degenen die demonstraties organiseren of eraan deelnemen zeer hoge boetes, zodat bijna niemand meer zijn mening durft te geven. Ondanks deze aangekondigde strafmaatregel werd er toch gedemonstreerd. Tot nu toe zonder al te grote represailles. Dissidenten wacht in heel wat landen een gevangenisstraf, marteling of ze worden gewoon vermoord. In China, waar de westerse landen zo graag handel mee drijven, heerst een algemeen demonstratieverbod. Bovendien knecht de Chinese overheid op schrijnende wijze het Tibetaanse volk in Tibet. Binnenkort worden de grenzen naar Tibet voor toeristen gesloten. En wij in het Westen zijn selectief verontwaardigd. Als economische belangen op het spel staan, zwijgen we.


Foto

Als men macht over de zon zou hebben, zou men deze ook aan banden willen leggen en geld voor zonnestralen vragen.

Zijn we op weg naar een dictatuur? Daar waar slechts enkele personen de macht naar zich toegetrokken hebben en alles te zeggen hebben met gebruikmaking van onzichtbare netwerken, is sprake van een dictatuur. (Latijn: dictare = dicteren.) De macht, die in een democratie bij het volk ligt (dat via de afgevaardigden in de volksvertegenwoordiging gezamenlijke doeleinden realiseert), wordt door dictators uitgeschakeld met behulp van een sterke controlerende politiemacht, een beroepsleger, geheime diensten en de media. Een dictatuur is niet alleen het einde van de democratie, maar ook het begin van grote onrust. Want als leden van de familie der mensheid door lange mind control, hersenspoeling en verdeel- en heerspolitiek bereid zijn tegen elkaar te vechten, is niet alleen de democratie vertrapt, maar heeft de mens vooral zijn waardigheid en morele kracht verloren.

De alarmklok luiden.

Wanneer de grondwaarden van het mens-zijn ernstig worden bedreigd, is het de taak van gewetensvolle journalisten, filosofen en dragers van de waarden van een cultuur, zoals respect, verdraagzaamheid en eerbied voor het leven, de alarmklok te luiden.
Zij die op geweldloze, vredelievende wijze oprechte kritiek hebben en opkomen voor de waardigheid van mens en natuur, mogen niet zomaar worden weggezet als ‘malloten’, ‘lastposten’, ‘oproerkraaiers’, ‘anarchisten’ ‘staatsgevaarlijke individuen’ of ‘querulanten’. Zij zouden wel eens het zout van een nieuwe beschaving kunnen zijn, een beschaving die niet gebaseerd is op het valse vernis van schijnwaarden, maar op waarden van samen delen, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, oprechtheid, gevoelens van saamhorigheid en verbondenheid met anderen, een andere manier van denken en handelen, samenwerking mét en niet tégen de natuur. Want zoals een en ander nu verloopt kan het niet langer.
Politici die het niet eens de moeite waard vinden om met verontruste burgers in gesprek te gaan, hebben iedere kracht en invloed verspeeld en hebben als enig houvast de gebroken zetel van een reeds verspeelde positie. Zij beseffen niet dat zij mede debet zijn aan het schenden van universele waarden en zijn zo, bewust of onbewust, medeplichtig aan het in stand houden van een gecorrumpeerd systeem.


Foto

Het aantal mensen van de Occupybeweging, de indignados (verontwaardigden) en vele anderen groeit met de dag. Infiltratie via geheime diensten om deze bewegingen uit te hollen of uit te schakelen, via het uitlokken van bijvoorbeeld geweldsincidenten, wordt steeds meer ontmaskerd.

​Het aantal mensen van de Occupybeweging, de indignados (verontwaardigden) en vele anderen groeit met de dag. Infiltratie via geheime diensten om deze bewegingen uit te hollen of uit te schakelen, via het uitlokken van bijvoorbeeld geweldsincidenten, wordt steeds meer ontmaskerd. Dagelijks komen schandalen van de machtselite in de openbaarheid: bonussen, fraude, zedenmisdrijven, misleiding, wangedrag. Generaliseren kan niet, want er zijn ook nog integere en betrouwbare bestuurders in onze samenleving. Op hen rust de ethische taak om zich goed te laten informeren over de achtergronden van het wereldgebeuren, waardoor ze des te beter transformaties teweeg kunnen brengen die nodig zijn voor een menswaardige samenleving voordat het te laat is.

​De machtselite, corporatocratie of ‘samenzwering’ houdt kennelijk geen rekening met het effect van ‘de honderdste aap’ (Keynes). Voor hun vrijheid zijn bewuste mensen bereid tot het uiterste te gaan. Zij zullen steeds opnieuw creatieve manieren bedenken als gepoogd wordt hen de mond te snoeren. De droom van de EU lijkt een nachtmerrie te worden.
Wie is hiervoor verantwoordelijk? De burger?


Foto

Voor hun vrijheid zijn bewuste mensen bereid tot het uiterste te gaan. Zij zullen steeds opnieuw creatieve manieren bedenken als gepoogd wordt hen de mond te snoeren. De droom van de EU lijkt een nachtmerrie te worden.

Een Meesterplan van meesters.

De Duitse krant Die Welt am Sonntag meldde reeds op in juni 2012 dat er een ‘Masterplan’ voor de redding van de eurozone in de maak is om uit de crisis te komen. Voor een deel van de Europese Unie zouden andere regels moeten gaan gelden. Een listige manier om te pogen het smeulend vuur van ongenoegen tijdelijk te doven.

Het toenmalig kwartet Mario Draghi (voorzitter van de ECB), Herman van Rompuy (president van de EU), José Manuel Barroso (voorzitter van de Europese Commissie) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de eurogroep) lanceerden de ‘eerste bevindingen’ van dit Masterplan  op de EU-top van 28 juni 2012. Een plan dus van meesters. Schoolmeesters? Zeker niet. De meesters van de EU hebben niet veel op met hun pupillen, de burgers. Het Masterplan beloofde de zoveelste ingreep van bovenaf te zijn. Kritische geluiden zijn in deze grote crisistijd natuurlijk niet welkom. ‘Er is geen weg terug,’ zei van Rompuy, ‘alleen voorwaarts.’ Bekende geluiden, die maar al te duidelijk een verborgen agenda openbaren.

Het ziet ernaar uit dat er binnenkort nog meer macht wordt overgedragen aan Europese instellingen in Brussel, dat er een Europees toezichtsorgaan in het leven wordt geroepen voor de bankensector, dat het beleid van de EU-lidstaten op het gebied van begroting, belasting en buitenland geharmoniseerd wordt en dat er hervormingen komen van de sociale programma’s.

Het bovenstaande is Orwelliaanse ‘nieuwspraak’ of Tavistocktaal. In alledaagse taal betekent het gewoon dat er een nieuwe coup op handen is, die zorgvuldig is voorbereid via de strategie van verdeel en heers, het scheppen van chaos en het aanwakkeren van onzekerheid en angst.

Op een persconferentie in Sint Petersburg (Rusland) bevestigde Herman van Rompuy het Masterplan in voorbereiding. De macht van Brussel zal versterkt moeten worden en de lidstaten moeten voor de komende vijf tot tien jaar [en natuurlijk ook daarna!] veel van hun onafhankelijkheid inleveren. Er is sprake van een bankenunie, maar ook van een politieke unie, gezien de schrik van de machtselite dat de huidige Unie, die gebaseerd lijkt te zijn op de beslissingsbevoegdheid van de verbonden landen, uiteenvalt. De reeds ingekrompen macht van de regeringen van de aangesloten landen wordt dan definitief overgedragen aan Brussel en een reeks technocraten.

Toen het Masterplan in Duitsland uitlekte, stak er diezelfde dag nog een storm van verontwaardiging op. En die zal straks echt niet zomaar gaan liggen, want wie storm zaait zal storm oogsten.
De storm werd aangewakkerd toen Angela Merkel zich op 7 juni haasste om voor de media te verklaren dat een politieke unie de oplossing zou kunnen zijn  van de huidige problemen, wat betekent dat Brussel meer bevoegdheden krijgt.


Foto

Angela Merkel verkondigde in juni 2013 voor de media dat een politieke unie de oplossing zou kunnen zijn van de huidige problemen, wat betekent dat Brussel meer bevoegdheden krijgt.

Het werkelijke doel van de oprichting van de EU wordt door de machtselite niet verteld en past in een veel groter plan: dominantie over en totale controle van alle burgers. ‘Das Dritte Reich’, met duizenden trouwe kafkaiaanse slaafse ambtenaren en vazallen (die straks als in een soort Goelagarchipel omgevormd Europa iedereen moeten controleren) komt akelig dichtbij. Zoet gehouden door een ‘zekere’ machtspositie, een goed inkomen en enkele privileges, zullen deze ambtenaren hun taak met precisie uitvoeren.
De grote graai- en grijpcultuur kan alleen maar worden tegengehouden door geweldloos protest, snelle bewustwording en vredelievende acties vanuit de kracht van blijven protesteren. De demonische ontwikkelingen kunnen alleen maar gestopt worden door enerzijds inzicht te geven in het demonisch mechanisme en door openbaarmaking van het werkelijke krachtenspel zonder daarbij vijanden te scheppen, en anderzijds door het gunstige vooruitzicht op een volstrekt andere aanpak. Het ‘Masterplan’ komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is geen sprake van ‘toeval’ in de politiek. Het werd door het EU ‘bestuur’ precies op tijd gelanceerd, nu de burger in slaap dreigt te vallen, verdoofd als hij is door chemtrails, inferieur en genetisch gemanipuleerd voedsel, vaccins, mindcontrol programma’s en de talloze leugens die via nogal wat media verspreid worden. Op vragen van talloze verontruste burgers over al deze onderwerpen heeft de politiek tot nu toe geen antwoord gegeven en daardoor tallozen in de kou laten staan. Het EK-voetbal, de Tour de France en straks de Olympische Spelen zouden wel eens als scherm gebruikt kunnen worden waarachter de machtselite pijlsnel beslissingen neemt. Mochten er in de nabije toekomst onverhoopt ‘toevallig’ dramatische gebeurtenissen plaatsvinden, dan zullen we  daar dan van opkijken? Vanuit de Olympus kijken de Olympiërs hoe dan ook op het volk neer.
Zo is het ook geen toeval dat koningin Beatrix, Mark Rutte en Alexander Pechtold werden uitgenodigd voor de Bilderbergconferentie.

Mark Rutte zou het nog wel eens knap lastig kunnen krijgen. Net als de meerderheid van het parlement ziet hij niet veel in de plannen van Angela Merkel.


Foto

De politici zullen als nooit tevoren nauwgezet gevolgd worden door talloze kritische burgers, die het kwartetten om de macht, het azen naar ‘hoge’ posities en het vals spelen volledig doorzien.

Bilderberg, geheime genootschappen en de Nieuwe Wereldorde.

We doen geschiedkundig even een stapje terug in de tijd.
De Ridders van Malta (een 900 jaar oude orde) zijn nog steeds een wereldorganisatie met haar draden verweven in het bedrijfsleven, de bankwereld, de politiek, de CIA en andere inlichtingendiensten, religie, onderwijs, rechtspraak, leger, denk tanks, stichtingen, het Verenigde Staten Informatie Agenentschap, de Verenigde Naties , en tal van andere organisaties. Ze zijn niet de oudste, maar zijn één van de oudste takken in het bestaan van de Orde van de Quest. De wereldlijke leider van de ‘Knights of Malta’ is gekozen voor een levenslange termijn, met de goedkeuring van de paus. De Ridders van Malta hebben een eigen grondwet en zijn beëdigd voor de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde met de paus aan het hoofd. Leden van de Ridders van Malta zijn eveneens machtige leden van de CFR en de Trilaterale Commissie.

Het Vaticaan is geïnfiltreerd in de loop der jaren door de Illuminati. Dit is eenvoudig  bewezen door het feit dat in 1738 paus Clemens XII een pauselijke bul uitvaardigde waarin werd gesteld dat iedere katholiek die een vrijmetselaar werd zou worden verbannen, een zeer zware straf.  In 1884 stelde paus Leo XIII een proclamatie waarin staat dat vrijmetselarij  één van de geheime genootschappen was die poogden “de heropleving van de zeden en gewoonten van de heidenen” nieuw leven in te blazen om “Satans koninkrijk op aarde te vestigen.”
Piers Compton schetst  in zijn boek “The Broken Cross” de infiltratie van de katholieke Kerk door de Illuminati. Hij heeft het gebruik ontdekt van het alziende oog in de driehoek dat door vooraanstaande katholieken en door de jezuïeten werd gebruikt. Het werd gebruikt in het zegel van de Philadelphia Eucharistisch Congres in 1976. En het stond op een speciale uitgave van de Vaticaanse postzegels in 1978, een aankondiging van de definitieve Illuminati overwinning op de wereld.

De heer Compton beweert dat paus Johannes XXIII het “alziende oog in de driehoek” droeg op zijn persoonlijke kruis. Compton is absoluut van mening dat enkele honderden vooraanstaande katholieke priesters, bisschoppen en kardinalen leden zijn van de geheime genootschappen. Hij citeerde een artikel in een Italiaans Tijdschrift dat meer dan 70 Vaticaan functionarissen aanhaalde:
•    Privé secretaris wijlen Paus Paulus VI
•    De Generaal-directeur van Radio Vatican
•    De  aartsbisschop van Florence
•    De prelaat van Milaan
•    De adjunct-hoofdredacteur van de Vaticaande krant
•    Verschillende Italiaanse bisschoppen
•    De abt van de Order van St. Benedictus

​Dat zijn alleen degenen die bekend zijn, en het zijn alleen degenen die in Italië bekend zijn. Het wordt algemeen aangenomen dat wijlen  paus Johannes Paulus XXIII ook lid is van de Illuminati was. De beste indicatie van infiltratie is dat op 27 november 1983, de paus alle Pauselijke Bul uitvaardigingen terugtrok tegen de vrijmetselarij en weer toeliet dat katholieken, na enkele honderden jaren weer lid mochten worden van geheime genootschappen, zonder vrees voor excommunicatie (verbanning). Het doel van de Illuminati om er één van hun eigen club te verkiezen tot het pausdom lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Als dat het geval is, staat de Nieuwe Wereld Orde nu aan de horizon. Hun tijd is gekomen.


Foto

Het wordt algemeen aangenomen dat wijlen  paus Johannes Paulus XXIII ook lid is van de Illuminati was.

De eerste Amerikaanse ambassadeur bij het Vaticaan was William Wilson, een Ridder van Malta. Zijn benoeming was waarschijnlijk illegaal, en in feite, was het hoogst onethisch. Wilson kon onmogelijk de VS representeren als hij loyaliteit aan de paus zou zweren.

Wilson, als u het zich herinnerd, ondernam een ongeoorloofde reis naar Libië en ontmoette privé Libische functionarissen in een tijd dat het reizen naar Libië verboden was door de president. President Ronald Reagan had kolonel Khadafi een “dolle hond” genoemd en uitte een aantal sterke bedreigingen. De VS was resoluut in het bombarderen van Libië, ondanks dat er burgers gedood werden. Na de reis van Wilson, gaf Khadafi een persbericht uit  waarin stond dat “een Amerikaanse diplomaat gestuurd was om de spanningen met Libië te verminderen.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende dat zoiets had plaatsgevonden. Ambassadeur Wilson hield zijn mond dicht en weigerde elk commentaar. Tot op de dag van vandaag heeft hij niets gezegd, zelfs niet nadat zijn actie een leugenaar van de Verenigde Staten maakte en ons over de hele wereld in verlegenheid bracht.

Een gevolg van wat er gaande was is het feit dat terwijl we Libië hadden afgesneden en hen zelfs bombardeerden terwijl het reizen van burgers uit de VS naar Libië verboden was, vulden vijf grote olieconcerns hun zakken terwijl ze omgingen met Khadafi. Een van de bedrijven werd geleid door J. Peter Grace, voorzitter van WR Grace. Acht leden van het WR Grace bedrijf  zijn leden van de Ridders van Malta. Volgens een artikel van Leslie Geld in de New York Times, hadden ambtenaren hun bezorgdheid geuit over de heer Wilsons activiteiten. Deze acties, zeiden zij, leken vaak te draaien om contacten en interesses in de olie-industrie.
Wilson had ontslagen moeten worden, maar in plaats daarvan gebeurde er niets, behalve dat hij en zijn vrouw een pauselijke Paasmis bijwoonden en met zijn vrouw naast George Schultz (min. van BZ van de VS onder Reagan) stond. In diplomatieke taal geeft dit een particuliere goedkeuring van zijn daden aan.  George Schultz, is natuurlijk,  lid van de CFR, de Bohemian Club en de Bechtel Corporatie, die allemaal nauwe banden hebben met de Orde en de Ridders van Malta.

Wilson hield zich bezig met verschillende andere onbetamelijkheden tijdens zijn  ambassadeurschap. En weer, in al die gevallen gebeurde er niets. Ten slotte nam hij ontslag. Later, als u het zich herinnerd, leed president Reagan aan een val van een paard op de ranch van  William Wilson in Mexico. Het was ondenkbaar dat president Reagan Wilsons huis in Mexico zou hebben bezocht als hij Wilsons acties tijdens zijn tijd als Amerikaans Ambassadeur in het Vaticaan niet had goedgekeurd?

Ridder van Malta Myron Taylor was gezant van president Roosevelt. Ridder van Malta John McCone was president Kennedy’s gezant en hij was ook de directeur van de CIA tijdens de vroege jaren ’60.
Een voormalige burgemeester van New York City, Robert Wagner, was   gezant van president Jimmy Carter. Frank William Shakespeare verving Wilson. Frank Shakespeare is ook een Ridder van Malta, en zo gaat het door.  President Reagan sprak tijdens het jaarlijkse “Ridders van Malta” diner.
De Ridders van Malta hebben allen diplomatieke onschendbaarheid. Ze kunnen goederen  verschepen over de grenzen heen, zonder betaling van rechten of het ondergaan van douane controle. Gaat er een BELLETJE? Hoe dan ook, dat is macht.

De Ridders van Malta wordt overeind gehouden door een ruggengraat bestaande uit adel. Bijna de helft van de 10.000 leden behoren tot de oudste en machtigste families van Europa. Dit verbind de alliantie tussen het Vaticaan en de “Zwarte adel.” De Zwarte Adel zijn vooral de rijken en machtigen van Europa.

Aan het hoofd van de Zwarte Adel staat de familie die aanspraak kan maken direct af te stammen van de laatste Romeinse Keizer. Misschien dat we nu begrijpen hoe de dingen op de juiste plaats beginnen te vallen. Lidmaatschap in de Orde van Malta houdt in gehoorzaamheid aan één leidinggevende binnen De Orde, en uiteindelijk aan de paus. Daarom, een Amerikaanse ambassadeur die ook lid is van de Ridders van Malta ondergaat een conflict van  belangen verstrengeling. Waarom word dit feit genegeerd?  President Bush benoemde Knight ​of Malta Thomas Melledy op die post als de Amerikaanse ambassadeur bij het Vaticaan.


Foto

De Zwarte Adel (Italiaans: “Aristocrazía Nera”) of Black Nobility is een bijnaam van Italiaanse adellijke families die pausgezind zijn. Zij zijn degenen die vanaf de twaalfde eeuw over internationale handelsrechten beschikken. De Zwarte Adel had in Genua en Venetië haar thuishaven. De Zwarte Adel wordt genoemd als onder meer financier van de Katholieke Kerk en kruistochten.


Het Vaticaan richtte het  “Paus Johannes Paulus II Centrum voor gebed en studie voor de Vrede” op aan 1711 Ocean Avenue, Springlake, New Jersey, in een herenhuis met uitzicht over de oceaan. Het herenhuis werd gegeven aan het aartsbisdom van New York als nalatenschap van Elmer Bobst, die in 1978 overleed. Hij was multimiljonair en voorzitter van Warner-Lambert Company. Richard Nixon was een regelmatige bezoeker. Bestuurders van het Centrum waren:
Kurt Waldheim, de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties en ex-nazi-oorlogsmisdadiger
Cyrus Vance, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken onder Carter en lid van zowel de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie
Clare Booth Luce, een dame van de Ridders van Malta
J. Peter Grace of W.R. Grace Company, die is hoofd van de Ridders van Malta in de Verenigde Staten
Het centrum werd opgericht door het Vaticaan als onderdeel van het nieuwe vredesplan van de paus, wat de wereld zou moeten samenbrengen. Het Centrum heeft twee rollen:
(1) Leer katholieken en hun kinderen de Nieuwe Wereld Orde te accepteren
(2) Zorg voor een wereld-vrede-oplossing per computer en ga een voortdurende studie aan om vreedzame oplossingen te vinden voor eventuele toekomstige problemen die de wereldvrede in gevaar kunnen brengen

De computer is verbonden met alle hoofdsteden ter wereld via de satelliet. Alle naties hebben afgesproken om soevereiniteit op te geven aan de paus en leggen toekomstige problemen voor aan de computer ter oplossing. Natuurlijk zal dit niet eerder in werking treden voordat de Nieuwe Wereld Orde publiekelijk is aangekondigd. De New World Order werd waarschijnlijk ergens in het geheim in de tijd naar nu geboren.

Het Vaticaan verklaarde op verschillende momenten dat, “de paus is voor totale ontwapening, de paus is voor de eliminatie van de soevereiniteit van de natiestaten,  de paus verklaart ook dat eigendomsrechten niet worden beschouwd als echte eigendomsrechten. De paus is van mening dat alleen het Vaticaan weet wat goed is voor de mens. ”

​In de vroege jaren `40, nam het  I.G. Farben Chemische Bedrijf een Poolse verkoper aan die cyanide verkocht aan de nazi’s voor gebruik in Auschwitz.  Dezelfde verkoper werkte ook als chemicus bij de vervaardiging van het gifgas. Hetzelfde cyanide gas samen met  Zyklon B, en malathion werd gebruikt om miljoenen joden en andere groepen uit te roeien. Hun lichamen werden vervolgens verbrand tot as in de ovens. Na de oorlog is  de verkoper, vrezend voor zijn leven, lid geworden van de katholieke kerk en werd tot priester gewijd in 1946.


Foto

                                                                                        Het  I.G. Farben Chemische Bedrijf.

Een van zijn beste vrienden was dr. Wolf Szmuness, het meesterbrein achter de (november `78 tot oktober `79, en maart `80 tot oktober `81) experimentele hepatitis B-vaccin studies, uitgevoerd door het Center for Disease Control (CDC) in New York, San Francisco en vier andere Amerikaanse steden, die de AIDS-epidemie loslieten op het Amerikaanse volk. De verkoper was de jongste gewijde bisschop van Polen in 1958. Na een 30-daags bewind werd  zijn voorganger vermoord, en onze ex-cyanidegas verkoper ging het pausdom in, vermoedelijk als paus Johannes Paulus II.

1990 is het juiste moment voor de juiste leiders: ex-chef van de KGB Michail Gorbatsjov, ex-chef van de CIA George Bush, ex-nazi-cyanide gas verkoper paus Johannes Paulus II, alle gebonden door een onheilige alliantie om de Nieuwe Wereld Orde in te luiden.

De paus heeft de wereldleiders uitgedaagd door te beweren dat de mensen van de wereld het absolute gezag van Rome al erkennen omdat ze de zondag/rustdag in acht nemen, wat door de paus werd uitgesproken in de Raad van Laodicea (AD 364). In de oorspronkelijke Tien Geboden, die  aan Mozes werden gegeven,  staat reeds ieder mens zoud moeten doen:

“Gedenk de sabbatdag (Rustdag), houd hem heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen maar de zevende dag is de rustdag van de Heer, uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, uw mannelijke dienstknecht, noch uw dienstmeid, noch uw vee, noch de vreemdeling die binnen uw poorten verblijft:  in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag: daarom zegende de Heer  de sabbatdag (rustdag) en heiligde die. ”

De zevende dag, de rustdag zoals die aan Mozes is doorgegeven, is de zaterdag. De viering van de zondag als rustdag is de ‘verificatie dat de mensen de paus erkennen als superieur ten opzichte van God’. De enige mensen die het gezag van de Paus niet erkend hebben zijn het Joodse volk, en dat is de reden waarom het Vaticaan de staat Israël nog niet heeft, en ook niet zal erkennen.

Het Vaticaan weigert zelfs Israël te bellen. In plaats daarvan praat het Vaticaan over Palestina  als er over Israël gepraat word. Ook hier worden u en ik eraan herinneren dat wat je  gelooft geen verschil maakt. Het belangrijkste ding wat je nachtmerries zou kunnen bezorgen is het volgende:
“De paus heeft veel charisma en in een één wereld systeem heb je behoefte aan een religieus hoofd aan de macht. Khomeini bewees dat eveneens. Deze paus heeft genoeg volgelingen en charisma om de stap te maken in deze beweging wat wij zien als een grote bedreiging.”

Citaat uit het “Mantooth Report”: “Paus Johannes Paulus II is het meest bezorgd om de voltooiing van zijn doel. Zijn doel is om de christelijke wereld te verenigen onder de leiding van het pausdom. Als het al mogelijk is, hoopt hij zijn doel te bereiken tegen het einde van deze eeuw. Dit is de voornaamste reden achter de vele wereldwijde reizen van de paus. “[Uit een artikel van Gene H. Hogberg, nov / dec. 1989,  Keiharde waarheid.]
Wist u dat Hitler en zijn hele staf katholieke waren?
Wist u dat de nazi’s het occulte lief hadden?

Wist u dat de New York Times van 14 apr 1990, een uitspraak van George Bush citeerde waarin hij bevestigt: “Laten we de nazi-oorlogsmisdadigers vergeven.”  Ik vraag me af waarom hij dat zei?
Wist u dat de Los Angeles Times op 12 december 1984, paus Johannes II  citeerde met de uitspraak: “Ga niet naar God voor vergeving van zonden, maar kom bij mij.” De paus pleegde godslastering, en aldus de prophecy vervulde volgens “The book of  Revelation”. De paus verteld ons dat hij God is!
Vergeet niet, aanbid nooit een leider. Wanneer je een leider aanbid, dan heb je niet langer de mogelijkheid om te herkennen wanneer u bedrogen word!

​Op 21 jul 1773, verklaarde Paus Clemens XIV  de “jezuïetenorde voor eeuwig nietig en uitgedoofd”.  Frankrijk, Spanje en Portugal waren zelfstandig tot het besef gekomen dat de Jezuïeten zich inmengden in de aangelegenheden van de staat en dus vijanden van de overheid. De actie van de paus was een reactie op de druk die werd uitgeoefend door de monarchieën. Koning Jozef van Portugal ondertekende een overeenkomst “waarin de jezuïeten werden afgedaan als verraders, rebellen en vijanden van het rijk”…  Paus Pius VII in augustus 1814, liet de jezuïeten opnieuw in ere herstellen in al hun oude rechten en privileges.


Foto

Op 21 jul 1773, verklaarde Paus Clemens XIV  de “jezuïetenorde voor eeuwig nietig en uitgedoofd”.  Frankrijk, Spanje en Portugal waren zelfstandig tot het besef gekomen dat de Jezuïeten zich inmengden in de aangelegenheden van de staat en dus vijanden van de overheid. De actie van de paus was een reactie op de druk die werd uitgeoefend door de monarchieën.

Ex-president John Adams schreef aan zijn opvolger, Thomas Jefferson:
“Ik houd niet van de terugkeer van de jezuïeten. Als er ooit een orgaan van mannen is geweest die de eeuwige verdoemenis op aarde verdienen … is het wel dit Genootschap …. Jefferson antwoordde: “Net als u, keur ik het herstel van de jezuïeten af, want het betekent een stap achteruit van het licht in de duisternis.”

De jezuïeten zitten nog steeds in de problemen vandaag de dag net zoals gedurende hun gehele bestaan. Op 28 februari,1982, vertelde Paus Paulus II  tegen de jezuïeten “Houd acht op de politiek, en eer de rooms-katholieke traditie.” De VS en World Report rapporteerde dat de jezuïeten zich inderdaad bemoeide met de zaken van naties. Het artikel vermeldde:
“Jezuïeten hebben een leidende rol gespeeld in Nicaragua in de Sandinistische revolutie.  Sommige Jezuïeten hebben zich aangesloten bij communistische partijen. Een priester in El Salvador heeft beweerd dat zijn Order werkt voor de vooruitgang van het marxisme en de revolutie, en niet voor God….  jezuïeten hebben zich aangesloten bij linkervleugel rebellenbewegingen in Midden-Amerika en de Filipijnen, en hebben gepleit voor een versmelting van het marxisme en het rooms-katholicisme in wat genoemd wordt ‘de bevrijdingstheologie.
Toen de Verenigde Staten de smerigste vormen van het “Haig-Kissinger ontvolking beleid” in Centraal-Amerika wilde invoeren, waren het de Jezuïeten, die de mensen prikkelden en  een burgeroorlog organiseerden. Waar de jezuïeten ook gingen, revolutie volgde snel.

De meest machtige geheime organisatie in de wereld is de Bilderberg groep, opgericht in 1952 en vernoemd naar het hotel waar de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in 1954. De man die de Bilderberg Groep organiseerde, Prins Bernhard van Nederland, had de macht om een Veto uit te roepen tegen een Vaticaanse keuze van een willekeurige paus, En kiest hij.

Prins Bernhard had dit vetorecht omdat zijn familie, de Habsburgers, afstammen van de Romeinse keizers. Prins Bernhard was de leider van de zwarte families. Hij beweerde af te stammen van het Huis van David en kan dus echt zeggen dat hij verwant is aan Jezus. Prins Bernhard, met de hulp van de CIA, bracht het verborgen heersende lichaam van de Illuminati in de openbare bekendheid als de Bilderberg Groep. Dit is de officiële alliantie die de wereld bestuursorganen samenstelt.

De kern van de organisatie bestaat uit drie comités van dertien leden elk. Dus het hart van de Bilderberg Groep bestaat totaal uit 39 leden van de Illuminati. De drie comités zijn samengesteld uitsluitend uit leden van alle andere geheime groepen die deel uitmaken van de Illuminati, de vrijmetselaars, het Vaticaan, en de Zwarte Adel. Deze commissie werkt het hele jaar door in de kantoren in Zwitserland. Het bepaalt wie uitgenodigd wordt voor de jaarlijkse vergadering, welk beleid en plannen zullen worden besproken. Elk voorstel of plan dat ooit werd besproken tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de Bilderberg Groep, komt gewoonlijk vanzelf binnen één of twee jaar na de vergadering in de praktijk. De Bilderberg Groep is “het bestuur” van de “stille oorlog,“ die wordt gevoerd tegen ons. Hoe kunnen zij dat doen?  Dit zijn de mannen die echt de wereld regeren.

​De nummers 3, 7, 9,11,13, 39 en een veelvoud van deze nummers hebben een speciale betekenis voor de Illuminati. Merk op dat de Bilderberg Groep een kern van 39 leden heeft die zijn onderverdeeld in 3 groepen van 13 leden in elke groep. Merk op dat de kern van 39 antwoorden naar de 13 die deel uitmaken van het Politieke Comité. Let speciaal op de 13 leden van het Politieke Comité die antwoorden aan de Ronde Tafel van Negen. U weet dat het oorspronkelijke aantal staten in de Verenigde Staten van Amerika 13 was. De Grondwet heeft 7 artikelen en werd ondertekend door 39 leden van het Constitutionele Verdrag.


Foto

De Verenigde Staten werd geboren op 4 juli 1776. Juli is de 7e maand van het jaar.

​De Verenigde Staten werd geboren op 4 juli 1776. Juli is de 7e maand van het jaar. Voeg 7 (voor juli) en 4 en je hebt 11; 1 +7 +7 +6 = 21, wat een veelvoud is van 3 en 7. Voeg 2 +1 en je krijgt 3. Kijk naar de cijfers in 1776 en ziet u twee 7s en een 6, wat een veelvoud is van 3.
Manly P. Hall, 33 graad Mason, waarschijnlijk de meest gerenommeerde deskundigen over deze onderwerpen, schreef in zijn boek “The Secret Destiny of America”:
“Al meer dan drieduizend jaar hebben geheime genootschappen gewerkt aan het creëren van een achtergrond van kennis die nodig is voor de oprichting van een verlichte democratie onder de naties van de wereld … zijn allen voortgezet … en ze bestaan nog steeds, als de Orde van de Quest. Mannen gebonden aan een geheime eed die werken  aan het teweegbrengen van een wereld democratie, besloten dat in de Amerikaanse koloniën de wortels zouden worden geplant voor een nieuwe manier van leven. De Orde van de Quest … werd opgericht in Amerika vóór het midden van de 17de eeuw ….

Franklin sprak voor de Orde van de Quest, en de meeste mannen die met hem werkte in die vroege dagen van de Amerikaanse Republiek waren ook leden …. Niet alleen waren veel van de grondleggers van de Amerikaanse regering vrijmetselaars, maar ontvingen ook steun van een geheime instantie uit Europa die hen hielpen dit land klaar te maken voor een bepaald doel, wat alleen bekend is bij de ingewijden”.

We kunnen een beetje inzicht krijgen in de Orde van de Quest door Franklin D. Roosevelt ‘s minister van Landbouw, Henry Wallace, de man die rechtstreeks verantwoordelijk was voor het drukken van de keerzijde van het grootzegel van de Verenigde Staten op het een-dollarbiljet. De heer Wallace, lid van de Orde van de Quest, schreef in een brief aan de Russische mysticus en kunstenaar Nicholas Roerich:
“Het zoeken, of het nu is naar: het verloren woord van de Vrijmetselarij, de Heilige Kelk, of de mogelijkheden voor de eeuwigheid die nog komen, is het Enige Hoogste Doel. Al het andere is Karmische Plicht. En toch is iedereen een potentiële Galahad? Dus kunnen we streven naar de kelk en de vlam erboven.”

De Heilige Graal heeft een manier van opduiken op gelijkmatige basis in de geschriften van geheime genootschappen.

In het grootzegel van de Verenigde Staten zien we het oude symbool van het Broederschap van de Slang (of de Draak), die, zoals u al weet het alziende oog in de piramide is die de vorm  van wijsheid representeert.
Net onder de piramide ziet u de aantekening:  “Novus Ordo Seclorum”,  hetgeen vertaald betekent: “New World Order”  Er zijn:
•      9 staartveren op de adelaar
•    13  bladeren in de olijftakken
•   13 staaf en strepen
•    13 pijlen
•   13 letters in “E Pluribus Unum
•    13 sterren boven in de groene kruin
•    13 stenen in de piramide
•    13 letters in “Annuit Coeptis

Al deze mystieke getallen hebben ook een speciale betekenis voor de vrijmetselaars. Je zou  een vrome scepticus moeten zijn om de enorme betekenis van al deze vermeende toevalligheden te missen. Wie van jullie kan nu nog steeds zeggen dat er geen verband is?

De leden van de Bilderberg Groep zijn de meest krachtige financiers, industriëlen, politici en intellectuelen, die elk jaar bij elkaar komen voor een privé-conferentie over de wereldpolitiek. De bijeenkomsten bieden een informele, off-the-record (niet op papier) gelegenheid voor de internationale leiders om met elkaar van gedachten te wisselen, en zijn berucht door de mantel van geheimhouding waaronder het wordt gehouden. Het hoofdkantoor kantoor in (Den Haag) in Zwitserland, het enige Europese land wat nooit is binnengevallen of gebombardeerd tijdens Wereldoorlog I en II. Zwitserland is de zetel van de wereldmacht. Het doel van de Bilderberg Groep is een één-wereld-totalitaire socialistische regering en economisch systeem. De tijd daar naartoe wordt kort.

U moet begrijpen dat geheimhouding verkeerd is. Het feit dat een bijeenkomst geheim is vertelt dat er iets gaande is dat ik niet goed zou keuren. Deze mannen komen bij één om gewichtige redenen, en hun vergaderingen zijn geheim, omdat hetgéén besproken wordt tijdens de bijeenkomsten niet zou worden goedgekeurd door de gemeenschap. Het feit dat iets geheim is betekent dat er iets te verbergen is.
John Robison schreef “Proof of a conspiracy” in 1998, en het mooist beschrijft hij in de volgende passage uit het boek.

“Niets is zo gevaarlijk als een mystieke genootschap. Het object blijft een geheim in  handen van de managers, de rest plaatst gewoon een ring in hun eigen neus, waarmee ze uit gelaten kunnen worden naar genoegen, en nog nahijgend achter het geheim dat zij de  betere  zijn om de minderheid tevreden te stellen en wegkijken van hun eigen manier. Een mystiek object geeft de leider de mogelijkheid zijn grond te verschuiven zoals hij wenst, om zichzelf te accommoderen aan elke mode of vooringenomenheid.

Dit geeft hem opnieuw vrijwel onbeperkte macht, omdat hij gebruik kan maken van deze vooroordelen van mannen onder leiding van troepen. Hij vindt ze reeds geassocieerd door hun vooroordelen, en wachten op een leider om hun krachten te bundelen om het in beweging te zetten. En wanneer eenmaal grote lichamen in beweging zijn gezet, met een creatie van hun voorliefde als gids, dan kan zelfs de ingenieur zelf niet zeggen: ‘Zo ver zult gij gaan, en niet verder. ”

​Wereldburgers constateren dat een voor ons en velen onbekende organisatie met de naam De Bilderberg elk jaar een ontmoeting organiseert waarbij zeer hooggeplaatsten uit de globale samenlevingen aanwezig zijn. Dit gaat van regeringsfunctionarissen tot bedrijfsleven en “royalty”. Het is geheim wat er besproken wordt. Afgezien van mogelijke motieven staat vast dat het niet acceptabel is dat een dergelijke machtsbasis wordt gecreëerd buiten onze democratie.


Foto

Wereldburgers constateren dat een voor ons en velen onbekende organisatie met de naam De Bilderberg elk jaar een ontmoeting organiseert waarbij zeer hooggeplaatsten uit de globale samenlevingen aanwezig zijn. Dit gaat van regeringsfunctionarissen tot bedrijfsleven en “royalty”. Het is geheim wat er besproken wordt.

Er zijn veel verzoeken die volledig inzicht vragen in alle bestaande en nog te komen gespreksverslagen en handelingen van de Bilderberg organisatie. In elk ander geval een direct verbod op het contact door hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en royalty met deze organisatie en hun aftreden vanwege betrokkenheid. Daarnaast zal onderzoek moeten plaatsvinden dat zich zal richten op mogelijk abusief handelen jegens de onze soevereiniteit. Relevante jurisprudentie is zoals u weet aanwezig. Stuur een brief of mail aan jouw lid van het Europese Parlement.

Wat en wie maken tegenwoordig nou uiteindelijk de Bilderberggroep uit.

De Bilderberggroep bestaat dus uit  invloedrijke mensen: politci, bankeigenaren, ondernemers en wetenschappers. In 1954 opgericht door prins Bernard. Ook Beatrix is lid van deze groep invloedrijke personen, die bijeenkomsten houden die een sterk geheim karakter hebben. Alleen politici, die lid zijn van de Bilderberggroep, komen aan de macht. Uitspraken van de Bilderberggroep wijzen erop dat controle en macht over de wereld en het wereldgebeuren het doel van de Bilderberggroep is.

Doelstelling Bilderberggroep: totale wereldcontrole.

De totale macht over de wereld en onderwerping van de mens is de doelstelling van de Bilderberg groep. Dit is geen suggestie of een bewering in het wilde weg. Leden van de Bilderberggroep hebben uitlatingen gedaan waarin zij dit onderschrijven en wat is opgetekend door journalisten. Men noemt de Bilderberggroep ook wel de Nieuwe Wereldorde of de Illuminatie. Er is op het web voldoende informatie te vinden over de Bilderberggroep, Illuminatie en Nieuwe Wereldorde die hetzelfde zijn. Volgens deze informatie wordt zou het totale wereldgebeuren inclusief natuurrampen nauwkeurig geregisseerd worden door deze invloedrijke en machtige groep. Zo zou de Bilderberggroep bevolking dom willen houden, door vaccinaties en tot stand brengen van ziektes en mag de bevolking niet weten hoe het wereldgebeuren tot in de puntjes geregisseerd wordt door de Illuminatie. Belangrijks mediamensen zouden lid zijn van de Bilderberggroep. Wie informatie over de Bilderberg groep leest op het Internet ziet niet zelden dat het verband wordt gelegd tussen de chemtrails en de Illuminatie. Sinds de chemtrails (chemische lozingen in de lucht) waargenomen worden zijn de gezondheidsproblemen in de wereld toegenomen (verwarring, alzheimer, kanker, griep, allergieën, ademhalingsproblemen) en volgens kritische informatie over deze groep invloedrijken zou dit in hun plaatje passen omdat onwetende burgers leiden tot onderworpen burgers en dit een noodzakelijk ingrediënt in totale wereldcontrole is.

Leden Bilderberggroep samen tegen God.

Behalve invloedrijke personen uit de inleiding van dit artikel, een – kleine- greep uit de leden van de Bilderberggroep:

Medicijnfabrikant Roche.
Fabrikant van Tamiflu. Enkele wetenschappers hebben ontdekt dat Mexicaanse griep komt door Tamiflu. Het scenario zou als volgt zijn: grote bangmakerij in de wereld door media, oproep tot inenten met als gevolg mexicaanse griep.

Rasmussen.
Die verklaarde dat oorlogen voorkomen niet het hoogste doel is.

Barack Obama.
Die in zijn gezondheidsplan heeft laten opnemen dat de overheid van de VS bepaalt op welke manier en wanneer mensen aan hun einde komen om kosten te besparen.


Foto

Obama heeft in zijn gezondheidsplan laten opnemen dat de overheid van de VS bepaalt op welke manier en wanneer mensen aan hun einde komen om kosten te besparen.

Sarkozy.
“God is dood, Frankrijk leeft. Hoe groter onze wereldmacht, hoe beter we onze superioriteit bewijzen. Teneinde onze wereldinvloed verder uit te breiden openen wij legerbasis, marinehavens en guerilla trainingskampen in de Verenigde Arabische Emiraten.”

De paus.
“Zolang God slaapt, ga ik in mijn soevereine almacht tot actie over. Ik zet God even op een zijspoor, van hem is weinig te verwachten op dit moment, ik doe het zelf wel.”

Aartsbisschop Rowan Williams van Canterburry.
“In Groot Britannië wordt geen enkele fundamentele kerkelijke beslissing genomen zonder de zeer gerespecteerde inbreng van de werkgroep van het Bilderberggenootschap. Ik weet dat vele collega’s in de wereld dezelfde werkwijze hanteren.”

Michael Rothschild.
“Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.
Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.’’

Mercedes Baas Jürgen Schremp.
“De door de Bilderbergers bereikte consensus is de achtergrond voor de politiek die overal ter wereld gevoerd wordt en gevoerd gaat worden.”

Rockefeller jr.
“Sommige mensen zeggen dat wij globalisten zijn en tegen God samenspannen om te werken aan een machtsstructuur in de wereld. Als dat de aanklacht is, dan verklaren wij ons schuldig, en we zijn er zelfs trots op.”

Bush jr.
“Our founders declared a new order of the ages…they were acting on an ancient hope that is meant to be fulfilled.”

Rockefeller sr.
“Wij hebben een genootschap opgericht dat wij hebben genoemd naar het hotel waar wij ons convenant opstelden. Dit genootschap zal regelmatig bijeen komen; de bedoeling achter elke Bilderberg-conferentie is de schepping van een doelgerichte aristocratie van Amerikanen en Europeanen en het bereiken van overeenstemming over politieke, economische en strategische kwesties bij hun gezamenlijke heerschappij over de wereld. Wij zullen ons ontwikkelen tot een mondiale schaduw-regering. Laat niemand een poging wagen zich tegen onze Club te verzetten; aangezien meer dan 80% van al het geld in de wereld in het bezit is van onze leden, behoeft geen mens ook maar enige twijfel te hebben over de onbegrensde wereldmacht van de Bilderbergers.”

Prins Bernard
“Wereldwijde crisis situaties en economische depressies kunnen maar op één manier worden voorkomen: verantwoordelijke invloedrijke leiders moeten de wereld besturen, zonder dat iemand het merkt. Daarom heb ik een conferentie georganiseerd van gelijkgestemde vertegenwoordigers uit alle delen van het economische, politieke, industriële en militaire leven.”

Topmannen van Esso en Shell.

Rompaert, Angela Merkel, Neelie Smit Kroes

Bill Gates.
Heeft een theorie bedacht om populatie te verminderen.

Uit bovengenoemde citaten zouden we kunnen opmaken dat de leden van de Bilderberggroep niet alleen totale wereldcontrole tot doel heeft, maar tevens onderwerping van de mens.

Bilderberg is een invloedrijke club en gezien het geheime karakter van de bijeenkomsten zou men kunnen concluderen dat zij een inderdaad een verborgen agenda hebben.

www.eind-der-tijden.lemonsplace.com
Boekentip: 1984, George Orwell.
De Bilderberggroep wil de mensen tot slaven maken.

Ook onderzoeker Daniel Estulin waarschuwde voor geheim elitair genootschap: de Bilderberggroep.


Foto

De Bilderberggroep is een exclusieve eliteclub waar mensen uit alle wereldtopmilieus, van industriëlen tot politici en adellijken, officieus met elkaar kunnen praten, zegt Daniël Estulin.

De Bilderberggroep is een exclusieve eliteclub waar mensen uit alle wereldtopmilieus, van industriëlen tot politici en adellijken, officieus met elkaar kunnen praten.

Dat is de officiële versie. ‘Een leugen,’ , zegt Daniëlegt onderzoeker Daniel Estulin, die de Bilderberggroep al jaren volgt. ‘De Bilderberggroep is een geheim genootschap met slechts één doel: de wereldmacht en de totale onderwerping van de mens aan de belangen van de superrijken en supermachtigen. Met andere woorden: een terugkeer naar het lijfeigenschap en de slavernij.’
Het zijn straffe woorden, maar Daniel Estulin bestudeert de Bilderberggroep al lang. Hij is een van de weinigen die beschikt over inside-informatie. Via zijn vader en grootvader heeft Estulin contacten in de wereld van de inlichtingendiensten en bovendien zijn niet alle deelnemers aan de Bilderbergconferentie even overtuigd van de legitimiteit van de doelstellingen en al wel eens bereid tot het geven van informatie, soms op risico van carrière of zelfs leven.
De Bilderbergclub is een geheime internationale organisatie van financiers, politici en multinationale bedrijven en werd in 1954 opgericht onder impuls van de Nederlandse prins Bernhard, die meende dat veel problemen konden worden vermeden als invloedrijke mensen vanuit de coulissen de wereld zouden besturen. Een soort schaduwwereldregering, dus.

De eerste conferentie vond plaats in hotel Bilderberg in het Nederlandse Oosterbeek, vandaar de naam. Sindsdien kwam het genootschap geregeld bijeen, in strikt afgegrendelde luxehotels en in het diepste geheim.

De ledenlijst leest als een selectie van de meest invloedrijke en rijke mensen, onder wie Henry Kissinger, bankier David Rockefeller, Romano Prodi – die in september 1999 na een Bilderbergconferentie voorzitter werd van de Europese Commissie –, voormalig Amerikaans defensieminister Donald Rumsfeld en ex-president Bill Clinton maar ook de Belg Etienne Davignon, die voorzitter is van de elitaire kring.

Alle deelnemers accepteren volstrekte zwijgplicht. Noch over de agenda, noch over de interne discussie, noch over eventuele conclusies, wordt ook maar met één woord gecommuniceerd met de buitenwereld. Dat dit zeker voor actieve politici en hogere ambtenaren indruist tegen elk democratisch principe hoeft geen betoog.
Daniel Estulin zit de Bilderbergclub al jaren op de huid, weet altijd uit te vlooien waar en wanneer de bijeenkomst wordt gepland en schreef over de club een even schokkend als boeiend boek, in tal van landen al een bestseller. ‘Na Bilderbergbijeenkomsten heb ik al vaak voorspellingen gedaan, onder meer de ondergang van Margaret Thatcher en de recentste spectaculaire olieprijzen.

Geloof me, ik ben geen helderziende, maar baseer me op inside-informatie. Achter de deuren van de Bilderbergconferentie worden beslissingen genomen die ons allemaal raken. En dat zal in de toekomst nog tastbaarder worden.’ Hebben de Bilderbergers niet reeds alle geld en macht die ze wensen? Daniel Estulin: ‘Ja, maar ze willen dat vooral zo houden.

Dat kan slechts door wereldcontrole, en dat willen de Bilderbergers bereiken door de creatie van een wereldomvattend bedrijf: een wereldregering van marionetten met de Bilderbergers als de poppenspelers. Het klink contradictorisch, maar wat de super- kapitalisten van de Bilderberggroep nastreven, is een soort socialistische dictatuur.

Dat soort centraal en autoritair bestuur zou hen de ultieme monopolies opleveren. Hoe is de adel indertijd rijk geworden? Door het heffen van tol en belastingen en het creëren van monopolies. Hoe zijn de supermiljardairs van Amerika rijk geworden? Door te profiteren van de staatsmonopolies op de uitbouw van het Amerikaanse spoorwegennet in de negentiende eeuw. Hoe worden die miljardairs vandaag nog rijker?

Door al even schaamteloos te profiteren van het ultieme staatsmonopolie: het leger. De Bilderbergers staan niet enkel politiek en financieel aan de top, zij leiden ook het internationale militair-industriële complex. Bovendien beheersen de Bilderbergers de twee voornaamste wereldhandels: drugs en olie.

Als de Bilderbergers achter de schermen een centraal wereldgezag zouden leiden, zouden zij daarvoor een vrijgeleide krijgen. Voor drugs is dat al zo. De internationale drugshandel is een miljardenbusiness. Ooit bij stilgestaan hoe die onvoorstelbare geldzee wordt witgewassen? Dat kan niet per honderd euro, daarvoor is de geldstroom veel te groot.

​Nee, dat gebeurt via grote banken en respectabele internationale bedrijven, via Wall Street en de Londense beurs. Toen ik mijn onderzoek begon, sprak ik met een topbankier, een Bilderberger. “Je zult van de groep nooit iets begrijpen als je niet weet hoe geld werkt en hoe men geld laat werken,” zei hij. Hij heeft gelijk. En moeten we verwonderd zijn?


Foto

David Rockefeller.

​De CIA controleert al van in de sixties grote delen van de drugshandel. Ze hebben met dat geld campagnes gefinancierd en regeringen ten val gebracht. Dat is gedocumenteerd. De inval in Afghanistan gaf hun, naast controle over essentiële oliepijpleidingen, nog meer greep op de heroïnehandel.

En door de vernietiging van Joegoslavië hebben ze zich verzekerd van de voornaamste leverantielijnen van heroïne naar Europa. Experts twijfelen er niet aan: als alle drugsgeld in één keer uit de wereldeconomie zou worden gehaald, zou die ineenstorten. En niemand heeft zoveel economische macht als hij niet tot de Bilderbergerclub behoort. Dat staat men niet toe.

Vandaar de harde houding tegen de Colombiaanse cocaïnekartels. Dat zijn outsiders die men klein wil houden. De Colombianen hebben dat, na het dreigen met een Amerikaanse inval, goed begrepen. Ze proberen niet meer Amerikaanse bedrijven te kopen en stellen zich tevreden met het kopen van een beperkt aantal aandelen die een bevredigende winst opleveren. Helemaal witgewassen, natuurlijk.

Witter dan wit zelfs. Spelen er nog andere factoren? Een tweede reden waarom de Bilderbergers zich van de wereldmacht willen verzekeren, is de wetenschap dat onze olievoorraden niet meer zo groot zijn als officieel wordt beweerd. Aan het huidige tempo is er nog amper olie voor twintig jaar.

Daarna wordt de nog beschikbare olie onbetaalbaar voor de huidige massaconsumptie. Zal ze enkel nog naar de top gaan. Met andere woorden: naar de Bilderbergers. Tegen die crisistijd willen zij twee soorten mensen creëren: een postindustriële elite van superrijken en -machtigen – een nieuwe adel, zeg maar – en de anonieme massa die voor hen zal werken. En consumeren. Daarbij zullen slachtoffers vallen. Veel slachtoffers.’

In een document uit 1974 met de titel ‘US Population Study’, bestemd voor Henry Kissinger, staat dat de bevolking tegen 2000 moet verminderen met 500 miljoen mensen en tegen 2050 met 3 miljard. Als olie steeds schaarser wordt, zullen ook de voedselproductie en het transport duur worden, om nog maar te zwijgen van verwarming en andere nutsvoorzieningen.

Dat zal de bevolking vanzelf wel uitdunnen, dunkt me. Het is ook voor de olie dat Amerika Irak is binnengevallen. U gelooft toch niet dat Bush ook maar één seconde geloofde in de mythe van Saddams massavernietigingswapens? Hetzelfde geldt voor 9/11. Ik spreek mij er niet over uit of andere duistere krachten dan het moslimextremisme achter de aanslagen van 9/11 zaten, maar wat mij betreft is wel aan- getoond dat de Amerikaanse overheid wist wat er stond te gebeuren.

Had men gewild, dan had men die aanslagen kunnen voorkomen. Waarom wilde men niet? Omdat het een excuus opleverde om eerst Irak en vervolgens Afghanistan in te nemen. En omdat het een externe vijand opleverde. Het eerste vanwege de oliebelangen, het tweede omdat men de individuele vrijheid steeds meer aan banden wil leggen.

Voor wie dit van de hand wil doen als een idiote samenzweringstheorie: er zijn precedenten. Het is historisch aangetoond dat de Amerikaanse overheid wist van de op stapel staande Japanse aanval op Pearl Harbor. Meer zelfs: men heeft nog meer schepen naar Hawaï gestuurd opdat de ravage en de verontwaardiging van de Amerikaanse publieke opinie optimaal zou zijn.

Dat had men nodig om de States in de Tweede Wereldoorlog te brengen. En uit onder- tussen publiekelijk gemaakte documenten werd in 1962 gedacht aan een Operation North Woods. Dat was een Amerikaans plan om eigen schepen op te blazen en in naam van de slachtoffers Cuba binnen te vallen. Dat plan werd afgeblokt door pesident Kennedy, maar de intentie staat wel op papier. En we weten wat er met Kennedy is gebeurd.
Met andere woorden: de Bilderbergers hebben een boeman nodig, en dat zijn dit keer Osama bin Laden en Allah. In naam van die bedreiging eigenen de Bilderbergers zich overal ter wereld steeds meer fundamentele burgerrechten en toe. Wie protesteert, wordt afgedaan als antipatriot of zelfs terrorist.

Wie hieraan twijfelt, moet zich maar eens afvragen waarom Bush de wereldwijde war on terror heeft uitgeroepen zonder er ook maar even aan te denken de ware wortels van het kwaad aan te pakken: armoede, frustratie, wederzijdse onwetendheid, de Amerikaanse buitenlandse arrogantie.

​Met het geld dat nu al in Afghanistan en Irak is uitgegeven, had men veel mensen kunnen helpen. U vreest ook een enorme explosie van de elektronische Big Brother. Men hoeft geen aanhanger van samenzweringstheorieën te zijn om te beseffen dat die aan de gang is: u kunt geen betaling doen, geen aankoop verrichten, geen belangrijke straat oversteken, geen vliegtuig nemen, zonder te worden geregistreerd, gefilmd, gecontroleerd.
Nu trachten de Bilderbergers er ook het chippen van mensen door te krijgen. Het onderhuids aanbrengen van chips onder het mom van gebruiksgemak en veiligheid. Eventueel gekoppeld aan vaccinaties. Kan men dat blijven weigeren als men het bijvoorbeeld verplicht voor vliegreizen?


Foto

                                                                                                                                            Henry Kissinger.

​Men wil dat de norm maken, zodat wie weigert zichzelf sociaal marginaliseert. Cash geld verdwijnt steeds meer voor virtueel geld. Als cash geld helemaal verdwijnt, zal geld niet meer zijn dan enkele cijfers op een beeldscherm. Met één druk op de knop kan men die spoorloos laten verdwijnen en dissidenten en andersdenkenden ook economisch iso- leren. Daarvan konden Stalin, Hitler of Mao enkel maar dromen.

Maar dat soort dictators zit in de schoot van de Bilderberggroep op zijn kans te wachten. De Bilderberggroep gaat zelfs liquidatie niet uit de weg, zegt u. ‘Er werden al drie aanslagen op mijn leven gepleegd. Bilderbergers zitten achter de moord op Aldo Moro, achter de Watergate-affaire die Nixon de kop kostte en achter de politieke liquidatie van Thatcher.

Waarom dat niet in het nieuws komt? Omdat de Bilderbergers de media controleren. Uit stukken van het Amerikaanse Congres blijkt dat in 1915 de 27 belangrijkste miljonairs van de States de 135 belangrijkste kranten van het land onder zich hebben verdeeld.

Nu zijn er in de States zo’n 12 à 15 grote belangrijke kranten die allemaal door Bilderbergers worden gecontroleerd. Hetzelfde geldt voor de televisieketens, grote uitgeverijen en filmmaatschappijen. De Bilderbergers gaan ook elegante oplossingen niet uit de weg. Ik kreeg geld aangeboden om mijn onderzoek te staken. En politici geraken nooit aan de internationale top als ze zich niet tot de Bilderbergclub bekennen. Ook jullie prins Filip is een Bilderberger. Niet om zijn bekwaamheden weliswaar, maar als toekomstig koning der Belgen.

Overigens zijn zowat alle koninklijke families in de Bilderberggroep vertegenwoordigd. Als de val van het communisme iets heeft bewezen, dan wel dat een te strikt gecontroleerde maatschappij, waarin niet kan gezondigd worden en de menselijke creativiteit geen vrijheid krijgt, ooit móet exploderen. Elke dictatuur gaat vroeg of laat onderuit.

Op lange termijn gaat dit ook met de Bilderbergers gebeuren. Zij zijn van het tegendeel overtuigd, en als ze slagen, zitten ze voor lange tijd gebeiteld. De massa zal het druk genoeg hebben met overleven. En die gewone mensen tellen voor hen niet. Voor hen moet economie niet in dienst van de mens staan, maar omgekeerd.
Daarom is het zaak die massa te mobiliseren en bewust te maken, ook via vakbonden, kerken en consumentenorganisaties. Via die weg kunnen de plannen van de Bilderbergers nog een halt toe geroepen worden.

Zie ook: inbijbelsperspectief: De pausen van Rome en hun macht in de eindtijd.


Op 10 juni 2016 lazen we in de media dat de Bilderbergers nieuwe financiële instorting plannen om de totale macht te grijpen en dat de westerse elite de komende jaren een einde aan de  vrijheid van meningsuiting op het internet wil maken. Verder wil men een mondiale VN-belasting op vliegreizen,  financiële transacties en brandstof invoeren: een eerste internetter in Duitsland heeft onlangs 6 maanden gevangenis gekregen  omdat hij negatief over migranten schreef en dat men een ‘verkeerde’ uitslag over het Brexit referendum mogelijk ongeldig wil verklaren.

Foto

In Dresden besluit de elite over een huiveringwekkend duistere toekomst voor alle gewone Westerse burgers, enkel om er zelf beter en nog rijker en machtiger van te worden.

​Voor de tweede keer in 10 jaar plant de machtige Bilderberg groep, die op dit moment in Dresden bijeen is, een wereldwijde financiële instorting. De eerste in 2008 werd openlijk in de stijgers gezet tijdens de Bilderberg bijeenkomst in 2006 in Ottawa, Canada, toen een Amerikaanse deelnemer geheim besproken info naar buiten lekte over voorbereidingen voor het uiteenspatten van de subprime huizenmarkt zeepbel, en een wereldwijde beurscrash – een scenario dat in de ruim 2 jaar daarna exact bewaarheid werd. De Westerse elite wil tevens snel een einde maken aan de vrijheid van meningsuiting op het internet, en een aantal wereldbelastingen invoeren.

Tientallen miljoenen burgers verarmd, superrijken nog rijker.

Al langer bestaat de vrees dat een Chinese beurscrash zich over de hele wereld zal verspreiden en overal paniek zal veroorzaken. Net als in 2006 bespreken de Bilderbergers hoe zij hier zo goed mogelijk van kunnen profiteren. Het ‘precariaat’, een nieuwe naam voor de inmiddels tientallen miljoenen verarmde Westerlingen die nu al aan het einde van hun salaris een stukje maand overhouden, zullen hier zoals gewoonlijk het zwaarst onder lijden.
‘Er is hier nog iets gaande. Deze figuren controleren het grootste deel van het geld in de Westerse wereld… en we staan voor een mogelijke massale economische instorting,’ zei Tony Gosling, voormalig BBC journalist en ‘veteraan’ verslaggever van de Bilderberger bijeenkomsten. Omdat er niet voldoende geld meer is om failliete banken te redden, ‘kan deze crash catastrofaal zijn.’
Een aantal Bilderberger-miljonairs c.q. miljardairs hopen door financiële weddenschappen enorm veel geld te verdienen aan een nieuwe wereldwijde instorting, en tegelijkertijd een heleboel waardeloze ‘assets’ van de hand doen. Na de crash van 2008 zijn niet alleen de banken nog machtiger geworden, maar zijn tevens grote bedrijven in met name de voedselsector samengegaan, zodat ze een monopolie hebben verkregen, waardoor het veel eenvoudiger is geworden om de markt te controleren en manipuleren.

‘Verkeerde’ uitslag Brexit referendum mogelijk ongeldig verklaard.

Ook de beruchte ultralinkse miljardair George Soros, achter de schermen één van de drijvende krachten achter de moslimmigrantentsunami die Europa overspoelt, is weer persoonlijk gaan handelen om zich voor te bereiden op de chaos die zal ontstaan door deze migrantencrisis, en door een mogelijk Brexit, een uittreding van Groot Brittannië uit de EU – overigens iets dat de Bilderbergers desnoods door het ongeldig verklaren van een niet gewenste uitslag willen voorkomen.

Onder Hillary Clinton naar oorlog met Rusland.

Soros, die in 1992 verantwoordelijk was voor het instorten van het Britse pond, wedt tevens tegen de Amerikaanse aandelenmarkt. Ook is hij één van de sleutelfiguren achter Obama’s ‘drive’ naar een nieuwe wereldoorlog tegen Rusland, die er zo goed als zeker zal komen als Hillary Clinton de nieuwe president wordt. Deze oorlog zal Europa volledig in puin achterlaten, waarmee de Amerikanen één van hun grootste economische concurrenten zullen hebben uitgeschakeld. (1)

Internet ID maakt einde aan vrijheid meningsuiting.

Ander onderwerp van gesprek in Dresden is de invoering van een internet-ID, die zoals we al eerder berichtten serieus wordt voorbereid door de Europese Commissie. Daarmee willen de Bilderbergers conservatieve stemmen en krachten die volken en landen vrij en soeverein willen houden monddood maken, en enkel nog ruimte bieden aan het linksgroene, globalistische, pro-immigratie, pro-Brusselse, pro-superregeringen en pro-islamisering gedachtengoed. Dat wordt natuurlijk niet toegegeven; de officiële reden zal zoals gebruikelijk de ‘veiligheid’ van de burgers en de ‘strijd’ tegen het terrorisme zijn.
U denkt: zover komt het vast niet, dat kan onmogelijk worden toegestaan in onze democratie? Het komt zover inderdaad niet, want het is reeds een feit. In Duitsland is zojuist een 31 jarige man tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij op het internet had geschreven dat hij ‘niets tegen buitenlanders heeft, in ieder geval niets dat helpt.’ (2)

Databank voor ‘sociale kredieten’ houdt kritische burgers in toom.

In China werkt men reeds aan een gigantische databank voor ‘sociale kredieten’. Hier worden burgers op hun ‘betrouwbaarheid’ –oftewel: gehoorzaamheid en volgzaamheid- beoordeeld, en wordt nauwlettend gevolgd wat ze op sociale netwerken schrijven en wat ze online kopen (3). Critici, of zelfs maar ‘verdachte’ personen, kunnen straks zo heel eenvoudig van het net worden geweerd en zonder dat er een haan naar kraait worden gearresteerd – een droombeeld voor de al even antidemocratische eurocraten in Brussel.

Mondiale VN-belasting op vliegreizen, financiële transacties en brandstof.

Eén van de vele linksgroene lastenverzwaringen die worden gepland is een mondiale VN- ‘klimaat’belasting op vliegreizen, financiële transacties en brandstof. Mogelijk omvat dit ook de stapsgewijze uitbanning van contant geld, en een heffing op het gebruik en pinnen van cash. Voorbeeld: u pint € 100,-, maar er wordt € 101,50 van uw rekening geschreven. Al deze maatregelen en plannen zijn uiteindelijk bedoeld om de volledige bevolking totaal te controleren en in een politiek-correct keurslijf te dwingen.

Share.