Deens parlementslid: ‘EU-taakgroep schendt grondwettelijke rechten op vrijheid van meningsuiting, en is bewijs van ondemocratisch, totalitair gedrag – Bij conflict met Rusland kan iedereen op de zwarte lijst worden opgepakt – Europese elite haat het christendom en vernietigt met ongecontroleerde massa immigratie onze cultuur’.

De oorlog van de euro-elite in Brussel tegen de vrijheid van (de niet politiek-correcte) meningsuiting is in volle hevigheid losgebarsten, nu blijkt dat de EU er een zwarte lijst op nahoudt van iedere blogger en website die niet tegen Rusland is. ‘Gehaat door degenen die Rusland haten,’ aldus Iben Tranholm, die door een Deens parlementslid op de hoogte werd gesteld dat zij op deze zwarte lijst is gezet, wat volgens haar het zoveelste bewijs is dat de toch al dictatoriaal opererende EU pijlsnel in een extreemlinks totalitair regime aan het veranderen is, dat geen enkele kritiek meer duldt.

De in 2015 in het leven geroepen EU taakgroep ‘East Stratcom’ heeft Tranholm als een pro-Russische propagandist op de zwarte lijst gezet, en beschuldigt haar van het verspreiden van ‘Russische desinformatie’, die als doel het destabiliseren van de Europese democratie zou hebben.

(Wij vragen ons dan af welke ‘Europese democratie’ dan wordt bedoeld, want noch in Brussel, noch in Straatsburg, is daar ook maar één spoortje van te vinden. De eurocraten breken al jarenlang met al hun eigen regels en verdragen, en nemen –met steun van ‘onze’ eigen regering in Den Haag- tal van dubieuze tot fel omstreden besluiten die geen enkele democratische legitimiteit van de Europese volken hebben gekregen.)

‘Staatsvijand’ en ‘pro-Russische agent’

Marie Krarup, lid van de Deense Volkspartij, vroeg de Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen naar zijn mening over deze zwarte lijst. Krarup wees hem erop dat de beschuldigingen van East Stratcom Tranholms door de Deense grondwet gegarandeerde recht op vrijheid van meningsuiting schendt, en een ‘schokkend bewijs is dat de EU zich ondemocratische en totalitaire privileges toekent om commentatoren, experts en journalisten die het EU beleid en de EU leiders bekritiseren, op een (zwarte) lijst te zetten.’

Minister Samuelsen reageerde echter dat Tranholm terecht als een ‘pro-Russische agent’ is gebrandmerkt, en daarom op die zwarte lijst moet blijven staan. Krarup: ‘Hij suggereerde zelfs dat ik ook door het Kremlin ben ingehuurd om Europa te destabiliseren.’

Volgens Tranholm betekent dit dat iedereen die op de zwarte lijst wordt gezet kan worden opgepakt als ‘staatsvijand’ zodra  het door de globalisten in Washington en Brussel uitgelokte conflict met Rusland verder uit de hand loopt. ‘Ik ben nu al gebrandmerkt als een verrader en onpatriottisch. Veel collega’s en opinieleiders hebben een open brief gepubliceerd waarin ze het ministerie bekritiseren. Op sociale media loopt men over van steun, maar mijn regering blijft mij er koppig van beschuldigen dat ik een Russische agent ben. Dat betekent dat ik niet langer door de staat wordt beschermd.’

‘Christenen in Europa worden gemarginaliseerd, of zwijgen zelf’

Tranholms ‘misdaad’ is dat ze de afgelopen jaren commentaren schreef op Russia Today en Russia Insider, waarin ze haar mening gaf over de ‘haat van de Westerse elite tegen het christendom, waardoor de Westerse cultuur wordt verzwakt en ondermijnd.’ Haar keus om voor niet-Westerse media zoals RT te kiezen ‘was zeker niet gemotiveerd door ook maar één betaling door Putin. Nee, het is geworteld in het feit dat ik een conservatieve christelijke katholiek ben, en mijn ideeën en standpunten daarom steeds moeilijker te publiceren zijn in Europa.’

Hierdoor moet ze al vele jaren als onafhankelijke journalist opereren, omdat er geen redacteur in Europa meer te vinden is die ingezonden stukken wil plaatsen die het opnemen voor het christelijke en/of katholieke geloof. ‘Christenen worden sociaal gemarginaliseerd, op een zijspoor gezet, en als verdacht of feitelijk zelfs als gestoord beschouwd. De paar christenen die zijn overgebleven zijn verwereldlijkt –afgevallen omdat ze het met het establishment eens zijn-, of hebben besloten te zwijgen omdat ze bang zijn voor de politiek-correcte stormtroepen.’ Christenen hebben dan ook ‘geen impact meer op de Europese cultuur. Hun zout heeft hun kracht verloren, en kan de samenleving niet meer voor bederf behoeden.’

Diezelfde haat tegen het christendom weerhoudt Brussel er echter niet van ‘om dezelfde, uit hun context gerukte argumenten van christelijke hulporganisaties te gebruiken, als dat binnen hun eigen agenda past, en dat is het loslaten van het registreren van de identiteit van iedereen die het land binnenkomt, en sinds 2015 het uitvoeren van een blanco open-grenzen beleid, toen de tsunami aan vluchtelingen en immigranten over de grenzen van Europa spoelde.’

‘Europa heeft valse naastenliefde met crimineel en laat slachtoffer in de steek’

In haar artikel ‘Misplaatst medeleven dreigt de ondergang van Europa te worden’ vergeleek ze Europa met ‘Judas, doordat de christelijke tradities worden verraden met een verraderlijke kus van vals medeleven, zodat de laatste sporen van de christelijke beschaving in Europa worden vernietigd. Echte naastenliefde komt altijd voort uit een hogere moraal, een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad, tussen juist en verkeerd. Valse naastenliefde geeft medeleven aan de crimineel, en niet het slachtoffer. Geen medeleven voor de vrouw die het slachtoffer wordt van verkrachting, maar voor de dader, de verkrachter. Dit soort medelijden is een walgelijke perversie.’

‘In plaats van hun gebruik –beter gezegd: misbruik- van ‘heb uw naaste lief’, ontbreekt het de politici aan een christelijke basis om goed van kwaad te onderscheiden. Onze politici promoten de krachten van het kwaad, en laten de slachtoffers totaal in de steek. Dit is niets anders dan de uitbreiding van het Westerse beleid in het Midden Oosten, sinds de invasie van Irak en Afghanistan. Westerse politici betitelen voortdurend het kwaad als goed, en goed als kwaad. Ze laten verwoestende krachten los om ongebreideld tekeer te gaan, en onderdrukken overal waar het Westen met militaire of economische oorlogsvoering optreedt, het goede.’

‘Europa heeft onheilige alliantie met islamisme tegen het christendom gesloten’

‘De hevige haat van de Westerse politici tegen het christendom heeft Europa van zijn morele kompas beroofd. Het gebruik van christelijke argumenten om oorlog te voeren tegen het christendom en de christelijke cultuur is een verdorven demonische parodie. Vanuit spiritueel perspectief is het duidelijk dat Europa een onheilige alliantie met het islamisme heeft gesloten om de christelijke beschaving uit te roeien. Dit duivelse bedrog draagt een mantel van goedheid en humanisme, maar is in werkelijkheid de manifestatie van moreel verval en vals altruïsme, dat de ‘Untergang des Abendlandes’, het einde van het christelijke Europa, dreigt te veroorzaken.’

Iedereen heeft het recht het met deze analyse eens of oneens te zijn (voor ons geldt het eerste), maar of deze mening Krarup tot een ‘Russische agent’ maakt? De EU taakgroep geeft geen enkel bewijs van een overeenkomst of zelfs maar een band tussen het parlementslid en het Kremlin. Totalitaire regimes, zoals die van Nazi Duitsland en Stalins Sovjet Unie, en in onze tijd die van bijvoorbeeld Iran, Saudi Arabië, Noord Korea en Turkije, hebben dat bewijs niet nodig. Voor hen is alleen al de verdenking voldoende om iemand voor altijd in een donkere kerker te gooien, of simpelweg te executeren.

Wil de Europese Unie werkelijk deze kant op? Met de komst van East Stratcom begint het er verdacht veel op te lijken.

‘Politieke elite is het vermogen om waarheid van leugens te onderscheiden kwijtgeraakt’

Tranholm: ‘Het is buitengewoon onthullend dat de taakgroep zich werpt op dit artikel, omdat dit gaat over het verschil tussen waarheid en leugens, en aantoont dat de politieke elite het vermogen om waarheid van leugens te onderscheiden, volledig is kwijtgeraakt. Het loslaten van de waarheid is op dit moment met afstand de grootste bedreiging voor de wereldvrede – niet Rusland.’

De Amerikaanse verkiezingscampagne bracht deze realiteit pijnlijk aan het licht, toen met name de Democraten een enorme waslijst aan leugens over Donald Trump gebruikten om die als ‘waarheid’ te presenteren. In hun kielzog lanceerden de ‘unspeak’ media het ‘nepnieuws’ fenomeen, waarmee iedere blog, site en journalist die het niet hun visie verkondigden, en die wel de bewezen leugens van en rond Hillary Clinton publiceerden, opzij werden gezet, in een poging om de totale controle over de meningsvorming van het publiek te behouden.

EU wil monopolie op meningsvorming

De EU-taakgroep East Stratcom werd om exact dezelfde reden opgericht, namelijk om het monopolie te behouden en te verkrijgen over de meningsvorming over de EU en het EU beleid, met name aangaande het overdragen van macht aan de Brussel, het binnenlaten van miljoenen moslimmigranten, de daaraan gekoppelde islamisering van onze landen, en zoals gezegd het doen herleven van het vijandbeeld tegen het ‘grote boze Rusland’.

Dit is tevens de reden waarom de Europese elite in media en politiek zo hevig tekeer gaat tegen Donald Trump. De gewone man in Europa begint namelijk net als de Amerikaan langzaam maar zeker begint door te krijgen hoelang en hoezeer hij wordt voorgelogen door die media en politici. East Stratcom is een uiterste poging om dat bewustwordingsproces alsnog te stoppen.

‘De media zijn ronduit ontmaskerd als leugenaars. Toch beweren de media dat het ontmaskeren van hun leugens een leugen is, en dat degenen die de waarheid willen, liegen. Degenen die de waarheid vertellen worden leugenaars genoemd, terwijl de media onvermurwbaar blijven volhouden dat zíj de waarheid vertellen.’

‘Slechts weinigen klaar voor deze geestelijke strijd tussen goed en kwaad’

‘Verwarrend? In de wereld is er een verschuiving van de gebruikelijke geopolitieke en economische conflicten naar morele en spirituele oorlogsvoering. De wereld kent nu een epische confrontatie tussen waarheid en leugens, tussen licht en duisternis, tussen datgene dat zolang onzichtbaar is gebleven. Er woedt een geestelijke oorlog tussen degenen die voor het goede kiezen, en degenen die ervoor kiezen om het kwade ‘goed’ te noemen.’

Tranholm vraagt zich bezorgd af wie er klaar zijn voor deze strijd. ‘Het relativeren van waarden heeft velen, zo niet de meesten, compleet zonder vaste grond en zonder enig besef van goed en kwaad achtergelaten, waardoor ze uiteindelijk niet in staat zijn de waarheid te onderscheiden en zich tegen leugens te verdedigen. Ze hebben de eerste beginselen van onderscheid niet geleerd, omdat ze zonder geestelijke fundament of ook maar een flauw benul van christelijke waarheden zijn opgegroeid. Dit is een groot probleem, omdat het onmogelijk is om de huidige wereld te begrijpen als je geen geestelijke ogen hebt om te kunnen zien.’

‘Niemand kan voor waarheid –die geestelijk is- vechten zonder het vermogen om waarheid van leugens te onderscheiden. Zonder geestelijk inzicht heeft niemand de wapens om tegen het kwaad en tegen leugens te strijden. De chaotische worstelingen in de journalistiek en sociale media zijn een zichtbare uiting van deze geestelijke oorlog.’

‘Geen vrijheid meer voor journalisten die (eigen) waarheid geven’

Alexander Solzhenitsyn schreef dat ‘godloosheid*’ de ‘eerste stap naar de goelag’ is. ‘Nu EU politici ongrondwettelijke methoden gebruiken om politieke tegenstanders of mensen die de morele waarheid publiceren op een lijst te zetten, verklaren ze aan zowel God als de mensen hun godloosheid*, en voeren oorlog tegen het christendom en de christelijke cultuur. Als de staat en zijn ideologie zichzelf op Gods troon plaatsen, breekt de hel los. Democratie geeft geen garantie, collectivisme kan onder de vlag van ‘democratie’ totalitarisme uitoefenen. De vrijheid van meningsuiting wordt nu geschonden in Europa. Voor journalisten die hun visie op de waarheid geven, is geen vrijheid meer.’

‘Vertellen van waarheid is revolutionaire daad geworden’

De Deense journalist besluit: ‘In de jaren ’40 schreef George Orwell dat ‘in een tijd van universele misleiding het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad wordt’. Dit is exact onze situatie van vandaag. Journalisten moeten het daarom als een teken van eer en moed beschouwen als het establishment hen als leugenaars en pro-Russische propagandisten brandmerkt, want dit is het beste bewijs dat ze de waarheid spreken. Ze moeten zichzelf als vrijheidsstrijders zien, en troost vinden in de woorden van Jezus Christus: ‘de waarheid zal u vrij maken’.’

Bron

Share.